خدادروغ گوی بزرگ

خدا، دروغ گوی بزرگ – بخش 2 (عنوان کتاب)

لیست تمام بخش ها :

چیزی که تو کایلی منو خیلی به خودش جذب کرده بود، شجاعتش بود.خب اونم از من خوشش میومد 🙂 . من اون موقع ها قیافه ی تقریبا خوبی داشتم که همهی رفقام میگفتن تو با این قیافت عجیبه که دوست دختر نداری.

مطالعه بیشترخدا، دروغ گوی بزرگ – بخش 2 (عنوان کتاب) »